Ledningsanvisning inom spårområden

Kraven på säkerheten vid vistelse inom spårområde är mycket höga. Vid utsättning och inmätning av ledningar krävs därför särskild kompetens. Vi erbjuder ledningsanvisning inom spårområden över hela Sverige.

Lång erfarenhet och särskild kompetens

Geomatikk har lång erfarenhet av de särskilda rutiner som gäller vid vistelse inom spårområden. Vi utför utsättning och inmätning av till exempel el- signal- och telekablar och har den kompetens som krävs med skydds- och säkerhetsledare, tillsyningsmän, tågvarnare och SOS-planerare.

Våra kunder är bland andra Trafikverket, Eltel, NRC Group och BDX Rail. 

Vi ger dig ökat skydd, spårbarhet och kontroll

Geomatikk värnar om din infrastruktur. Vårt helhetsåtagande bygger på effektiva processer och IT-stöd i kombination med personlig handläggning och fältarbete.

Handlägger dina ärenden och skador

Vår kundtjänst i Gävle analyserar och hanterar beställningar av ledningsanvisning som berör din infrastruktur. Härifrån samordnar vi också vårt fältarbete och utreder eventuella skador. Verksamheten är fullt integrerad med Ledningskollen.se.

Markerar och mäter in din infrastruktur

Geomatikks fältorganisation arbetar med ledningsanvisning från norr till söder. Vi utför även inmätning av ledningsnät och tar oss an akuta uppdrag. För att korta ner restiderna arbetar vi aktivt med att koordinera och samordna fältarbetet. Förutom att det sparar tid och pengar åt dig som nätägare, minskar det också vår miljöpåverkan.

Säkrar spårbarheten i ett ärende

Fullständig dokumentation ökar tryggheten för dig som nätägare, inte minst vid tvister. Vår arbetsprocess förtydligar informationsflödet mellan nätägare och gräventreprenör. För båda parters trygghet, ber vi gräventreprenören att signera att de har mottagit informationen i ärendet. Vi fotograferar också våra utförda ledningsanvisningar i fält.

Ger dig koll på markarbeten vid dina ledningsnät

Som kund kan du dra nytta av vår omfattande databas. Du kan t.ex. välja att få tillgång till kartbilder som visar ditt ledningsnät tillsammans med pågående markarbeten och kontaktuppgifter till dem som gräver – information som gör att du snabbt kan agera vid eventuella driftstörningar.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Gustaf Richt
070-310 71 28
gustaf.richt@geomatikk.se