Dataskyddsbeskrivning för Geomatikk.se tjänsten

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi är öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av dina uppgifter som vi sparar hos oss. Här får du veta mer om vad det innebär för dig och vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagen GDPR som gäller fr.o.m. 25 maj 2018.

1 Den registeransvarige och kontaktperson i ärenden gällande registret

Namn:  Geomatikk Sverige AB
Adress: Strömmavägen 2, 803 09 Gävle
Telefon: 026-123500
Organisationsnummer: 556833–3297
Kontaktperson: Oskar Winberg
E-postadress: oskar.winberg@geomatikk.se

Dataskyddsombud: Jonas Åsberg
E-postadress: jonas.asberg@geomatikk.se

2 Registrerade

I registret behandlas personuppgifter gällande personer som registrerat sig i Geomatikk Sverige AB:s kundportal, eller har använt sig av www.Ledningskollen.se gällande ett ärende som berör någon av våra kunders infrastruktur.

3 Syftet med och grunden för behandlingen av dina personuppgifter

Då du registrerar dig enligt något av sätten nämnda i kapitel 2 använder vi dina personuppgifter för att utföra det av dig beställda ärendet, för dig eller din arbetsgivare.

Grunden för behandlingen av dina personuppgifter är, i enlighet med artikel 6 i EU:s allmänna dataskyddsförordning;

förverkligandet av den registeransvariges eller tredje parts berättigade intressen, då vi behandlar dina personuppgifter för att producera Tjänster åt din arbetsgivare.

ditt avtalsförhållande med oss, då vi behandlar dina personuppgifter för att producera Tjänsten för dig personligen.

4 Personuppgifterna vi samlar in och behandlar

Vilka personuppgifter vi samlar in beror på om du registrerat dig i vår kundportal eller om du registrerat ett ärende i www.Ledningskollen.se och ärendet berör någon av våra kunders infrastruktur. Om du besöker vår hemsida samlar vi endast in din IP-adress och annan information som uppstår automatiskt då du använder hemsidan. Vi kan använda cookies, web beacons och annan motsvarande teknik för att samla in sådan information.

Då du registrerar dig via vår kundportal eller använt www.Ledningskollen.se samlar vi in och behandlar information som är nödvändig för att vi skall kunna tillhandahålla de tjänster som vi levererar till våra kunder. Vi samlar in och behandlar följande information:

 • ditt namn och dina kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, adress);
 • namnet på din arbetsgivare samt dennes kontaktuppgifter och organisationsnummer, om du använder vår tjänst för din arbetsgivares räkning;
 • användarnamn som skapats i vårt system;
 • information om ärenden du beställt via vårt system; och
 • din IP-adress samt annan information som uppstår automatiskt då du använder vår hemsida. Vi kan använda cookies, web beacons och annan motsvarande teknik för att samla in sådan information.

Dina personuppgifter används endast för att bekräfta din identitet.

5 Hur vi samlar in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar endast

 • Information från www.Ledningskollen.se som du själv matat in,
 • information du ev. själv matat in i vår kundportal;
 • sådan information om dig som din arbetsgivare har meddelat till vår kundportal; och
 • information, som uppstår automatiskt i samband med att du besöker vår kundportal samt vår hemsida.

6 Tillåtna överföringar och utlämnanden av personuppgifter

Vi respekterar den konfidentiella naturen av dina personuppgifter. Vi överlåter inte dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringssyften.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter åt sådana underentreprenörer och tillförlitliga samarbetspartners, som vi har avtal med för att utföra de tjänster du efterfrågat. Vi kan lämna ut dina personuppgifter åt ägare av infrastruktur som har att göra med tjänster du beställt via vår kundportal eller via Ledningskollen.se. Om vi lämnar ut dina personuppgifter säkerställer vi att uppgifterna endast behandlas i den utsträckning som är nödvändig och i enlighet med de ändamål som beskrivits i denna dataskyddsbeskrivning.

Vi kan även bli tvungna att lämna ut dina personuppgifter åt myndigheter på grund av rättsliga skyldigheter.

7 Överföringar av personuppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifter överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8 Perioden under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Närmare information om hur länge vi bevarar dina personuppgifter kan du få på begäran. De uppgifter som vi behöver spara på grund av ev. lagkrav kommer att sparas så länge som lagen kräver.

9 Den registrerades rättigheter

I enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att när som helst begära följande av Geomatikk:

 • få information om behandlingen av dina personuppgifter;
 • få tillgång till din egen information och kontrollera sådana personuppgifter vi behandlat som gäller dig;
 • invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grund av din specifika personliga situation, i den mån som grunden för behandlingen av personuppgifterna är av ett berättigat intresse;
 • kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter; samt
 • kräva att felaktig information rättas samt att information kompletteras eller raderas.

Märk väl, att raderingen av dina personuppgifter kan förhindra användningen av våra tjänster, som till exempel beställandet av nya ledningsanvisningar eller inmätningar utan att du registrerar dig på nytt.

Du skall framföra en begäran om utövande av de ovan beskrivna rättigheterna enligt Artikel 13 i dataskyddsförordningen. Vi reserverar oss rätten att be dig klargöra din begäran skriftligen och att bekräfta din identitet innan begäran behandlas. Vi reserverar oss rätten att vägra genomföra en begäran på grund av en i tillämplig lagstadgad grund.

10 Rätten att klaga till tillsynsmyndighet

Du har rätt att klaga till en behörig tillsynsmyndighet eller till tillsynsmyndigheten i den EU-medlemsstat där din bostadsort eller arbetsplats är belägen, ifall du anser att vi behandlat dina personuppgifter i strid med den tillämpliga dataskyddslagstiftningen.

11 Dataskydd

Dina personuppgifter är skyddade och lagras i ett informationssystem till vilken endast sådana personer, som behöver informationen i fråga för att fullgöra sina arbetsuppgifter har tillträde. Dessa personer använder sitt personliga användarnamn och lösenord. Informationen lagras i en kommersiell datormolnsproducents skyddade datorhallar belägna i Sverige.

12 Användning av cookies

I Tjänsten kan så kallade cookies (”kakor”) användas för övervakning av användningen av Tjänsten och dess nätsida. Du kan förhindra användningen av kakor i din webbläsares inställningar eller genom att radera kakorna ur din webbläsare efter att du använt Tjänsten och dess nätsida. Ytterligare uppgifter om din webbläsares användningsinstruktioner hittar du i webbläsarproducentens instruktioner. Vissa egenskaper som ingår i Tjänsten kan dock kräva att du godkänner kakorna för att egenskaperna ska fungera.

En kaka är ett identifieringstecken, som webbläsaren på begäran av nätsidan sparar på din dator eller på någon annan terminal då du besöker nätsidan. Då du besöker samma sida på nytt senare vidarebefordrar webbläsaren kakan till servern. De flesta nätsidor använder kakor för att förbättra användarupplevelsen, till exempel för att komma ihåg de val och inställningar användaren gjort.

Våra kakor sparas på den terminals webbläsare du använt för att besöka sidan. Kakan vidarebefordras endast till vår tjänst och endast med den webbläsare och den terminal du tidigare använt för att besöka sidan. Session cookies är i kraft endast under den tid du är inloggad och de sparas överhuvudtaget inte mellan sessioner. Kakor sprids inte mellan terminaler eller webbläsare, om inte terminalen har en webbläsare, ett programtillägg eller någon annan programvara, som separat möjliggör det. De val du gjort för att administrera kakorna är i princip tillämpliga endast för den enskilda webbläsaren i fråga.

13 Kontakt

Begäran om utövande av dina rättigheter, frågor om denna dataskyddsbeskrivning och övriga kontakter skall göras via e-post till adressen info@geomatikk.se

14 Förändringar till denna dataskyddsbeskrivning

Denna dataskyddsbeskrivning kan uppdateras med lämpliga tidsintervall till exempel då lagstiftningen ändras. Denna dataskyddsbeskrivning har uppdaterats senast 2018-08-28.