Geomatikk är nu ISO-certifierade inom kvalitet, miljö, informationssäkerhet och arbetsmiljö

Geomatikk har under de senaste åren aktivt arbetat för att bli ISO-certifierade enligt standarderna för kvalitet, miljö, informationssäkerhet och arbetsmiljö. Nu firar vi att det omfattande arbetet givit resultat och vi blivit certifierade inom alla områden!

Sedan hösten 2021 har Geomatikk kontinuerligt arbetat i syfte att både förbättra bolagets verksamhet på lång sikt och att nå upp till kraven för ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 27001 (informationssäkerhet) och ISO 45001 (arbetsmiljö). Att ISO-certifiera verksamheten möjliggör ett mer effektivt arbetssätt och skapar trygghet för kunderna. Målet med certifieringarna är att stärka organisationen och kontinuerligt förbättra service och leveranser. Rutiner och processer förtydligas så att medarbetare alltid vet vad de ska göra, när de ska göra det och hur de ska utföra arbetsmomenten. Det ökar effektiviteten och bygger en god arbetsmiljö.

– Det känns fantastiskt kul att vi har blivit godkända för dessa fyra ISO-standarder. Det är ett kvitto på att arbetet med att ge våra kunder riktigt bra leveranser verkligen fungerar. Certifieringarna är ett led i att bygga vidare på en redan stark organisation med kontinuerlig förbättring av service, säkerhet och leverans, säger Petter Holmberg, vd Geomatikk och fortsätter:

– ISO-standarden är ett ramverk som man vet fungerar. När kraven uppnåtts blir det tydligt för kunderna att vi håller en hög standard inom de här fyra områdena.

FAKTA OM ISO-CERTIFIERINGAR

  • ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledningssystem som hjälper organisationer att etablera och förbättra sitt kvalitetsarbete. Den fokuserar på att möta kundens behov, implementera effektiva processer och kontinuerligt förbättra verksamhetens kvalitet. Certifiering enligt ISO 9001 bekräftar att organisationen uppfyller de krav och standarder som standarden fastställer
  • ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem. Den hjälper organisationer att identifiera, hantera och minska sina miljöpåverkningar genom att etablera effektiva miljöledningsprocesser och genomföra kontinuerliga förbättringar. Certifiering enligt ISO 14001 visar att organisationen uppfyller miljömässiga krav och standarder.
  • ISO 27001 är en internationell standard för informationssäkerhetshanteringssystem. Den hjälper organisationer att skydda sin information genom att identifiera risker, implementera kontroller och genomföra regelbundna utvärderingar. Certifiering enligt ISO 27001 visar att organisationen har etablerat och följer adekvata säkerhetsåtgärder
  • ISO 45001 är en internationell standard för arbetsmiljöledningssystem. Den hjälper organisationer att skapa säkra och hälsosamma arbetsmiljöer genom att identifiera risker, främja välbefinnande och minska arbetsrelaterade olyckor. Certifiering enligt ISO 45001 visar