Vad krävs av organisationen för en effektiv ledningsanvisning?

För att skydda näten från störningar orsakade av grävskador krävs en effektiv ledningsanvisning. Att hantera ledningsanvisningar är en process som innehåller många olika steg. Ofta är det bråttom så varje steg behöver vara effektivt och gå snabbt. Det ställer höga krav på att processen är digitaliserad och automatiserad i så hög grad som möjligt samt att all personal utför sin del av arbetet tidseffektivt.

Snabb handläggning
Frågeställarna förväntar sig snabb handläggning och utsättning vilket ställer krav på effektivitet. Hos de flesta nätägare hanteras ledningsanvisningen av medarbetare som också har andra arbetsuppgifter, som kundtjänst eller att bygga och underhålla näten. Det kan leda till att ärenden drar ut på tiden.

Tillgång till information
En effektiv ledningsanvisning kräver ett systemstöd för hela processen. Informationen är central och processen blir effektiv om alla inblandade i ärendet har tillgång till samma information enligt följande:

  • Frågeställaren/entreprenören kan följa sitt ärende och se status.
  • Handläggaren kan se all information om ärendet för att bedöma om utsättning ska ske.
  • Utsättaren har tillgång till digital information i fält om var ledningen ligger.
  • Grävmaskinisten har information om att utsättningen utförts.

Kommunikation är A och O
Administrationen för ett ärende underskattas ofta. Även om stora delar av processen är digital behövs ofta ett eller flera telefonsamtal för att få ytterligare information från frågeställaren och för att säkerställa att informationen gått fram till grävaren, exempelvis om det finns en högspänningsledning i arbetsområdet. Om det är en bisyssla för kundtjänst tenderar ärenden att dra ut på tiden.

Brist på distributionselektriker
Utsättning i fält utförs ofta av bolagets distributionselektriker som vanligen är fullt sysselsatta med att bygga, underhålla och reparera näten. Utsättningsuppdragen påverkar huvuduppgiften samtidigt som det är riskfyllt att nedprioritera dem på grund av tidspress.

Utvecklingen går fort
Den tekniska utvecklingen av hårdvara i fält och IT-stöd går snabbt framåt. Men givet att detta inte ligger inom kärnverksamheten så läggs ofta små resurser på innovation och investeringar inom detta. Vilket resulterar i en manuell process där organisationens resurser inte används effektivt.

Vinster med att outsourca ledningsanvisningen
Investeringsbehoven och den ökande flexibiliteten ställer höga krav på elnätsbolagen. Ett sätt att optimera organisationen är att outsourca de delar som inte ingår i kärnverksamheten, till exempel ledningsanvisning.

Är ni nyfikna på vilka vinster outsourcing ger?
Läs guiden: Frigör resurser för att möta framtidens krav på elnätet