Koordinatsättning skapar förutsättningar för framtidens ledningsanvisning

Utvecklingen inom ledningsanvisning går snabbt. Digitalisering, automatisering och avancerade mätinstrument är drivkrafter till att vi i en nära framtid kan leverera styrningsfiler direkt till grävmaskinen istället för att göra en fysisk utsättning.  Men ett stort hinder för utvecklingen är att stora delar av nätinfrastrukturen inte är dokumenterad och inmätt.

Otillräcklig dokumentation om var ledningar ligger beror ofta på bristfällig inmätning när de byggdes. Det gäller framför allt äldre ledningar och berör alla typer av ledningsnät.

Geomatikk hanterar årligen över 200 000 ledningsanvisningar. En stor del av dessa sker på nät där informationen inte är tillförlitlig.

— Att vara fälttekniker är ett detektivarbete och ibland är det svårt att hitta de ledningar som vi ska sätta ut. De kan avvika så mycket som 100 meter från de underlag vi fått från nätägaren, säger Robert Gradin, fälttekniker hos Geomatikk.

Ökad risk för grävskador

Att underlaget är fel är oftast inte ett problem vid fysisk utsättning då fältteknikern har många metoder för att identifiera var ledningen ligger. Men om frågeställaren bara får en karta och den felaktigt visar att det inte finns ledningar inom grävområdet ökar risken för grävskador.

Koordinatsättning höjer kvaliteten

Den tekniska utvecklingen av utrustningen i fält gör att fältteknikern kan koordinatsätta ledningen samtidigt som den markeras. Informationen som lämnas till nätägarens dokumentationsavdelning höjer kvaliteten på informationen som nätägaren har om sina nät.

— Tidigare behövde vi först sätta ut ledningen och sedan mäta in dess position.  Med nya, tekniskt mer avancerade instrument och våra specialanpassade applikationer får vi ett mer effektivt arbetsflöde när vi kan koordinatsätta ledningen i samband med utsättningen, säger Robert.

Stor nytta av koordinater

En koordinatsatt ledning gör nytta för både frågeställaren och nätägaren.

  • Frågeställaren eller grävmaskinisten kan använda positionen på ledningen i maskinstyrningsstyrfiler. Informationen finns kvar även om markeringen blivit otydlig eller försvunnit.
  • Nätägaren kan använda informationen för att korrigera och uppdatera dokumentationen av ledningsnätet vilket är en fördel bland annat vid eventuella skadeutredningar men också i utvecklingen av näten.

Digitala filer ersätter fysisk utsättning inom 5–10 år

Under våra framtidsevent för nätägare i Lund, Göteborg och Jönköping 2022 frågade vi deltagarna om hur de ser på framtiden. Över 80 procent av dem förutspår att digitala filer ersätter fysisk utsättning inom 5–10 år. De vittnade också om att kvaliteten på deras nätdokumentation inte håller den noggrannhet som krävs eftersom stora delar av näten inte är inmätta. Flera såg också fördelarna med att stegvis höja kvaliteten på dokumentationen i samband med en tjänst som redan utförs.

Läs mer om Ledningsanvisning