Allmänna köpevillkor 

 i Geomatikks Kundportal

Uppdaterad: 2023-12-18

1. Allmänna bestämmelser

1.1 Inledning

Dessa köpevillkor gäller när kund beställer tjänster från Geomatikks kundportal. Avtal ska anses ingånget när frågeställaren accepterar köpevillkoren genom att slutföra beställningen i kundportalen.

Köpevillkoren innehåller generella villkor som gäller för alla köp i kundportalen (kapitel 2) och specifika villkor för varje enskild tjänst (kapitel 3 och 4).

1.2 Definitioner

 • Arbetsområde: Det geografiska område som ritats in i ledningskollen.se vid ansökan om ledningsanvisning
 • Frågeställare: Den som lägger beställningen ledningskollen.se
 • Beställningstidpunkt: Den tidpunkt som beställningen har gjorts i ledningskollen.se. Om en beställning registreras på en dag som inte är en arbetsdag eller sker efter klockan 12:00, räknas nästkommande arbetsdag som beställningstidpunkt.
 • Användarkonto: Kontot för användaren som används för att logga in i kundportalen. Användarnamnet är detsamma som kontot i ledningskollen.se.
 • Markarbeten: Allt arbete som berör marken, inklusive grävning, schaktning/mikroschaktning, borrning, spontning och pålning.
 • Nätägare: Den som äger ledningarna.
 • Ledningar: Alla former av infrastruktur under marken, inklusive kablar, ledningar och rör.
 • Arbetsdagar: Alla dagar utom lördag, söndag och rörliga helgdagar och högtider.
 • Fysisk utsättning: En fysisk utsättning innebär att en fälttekniker kommer till platsen och markerar var ledningarna är placerade med sprej eller käppar.
 • Expressutsättning: Utsättning inom 1–4 dagar, en avgift debiteras frågeställaren.

2. Generella villkor vid beställning i Kundportalen

För köp som sker i Geomatikks Kundportal ansvarar Geomatikk Sverige AB (nedan ”Geomatikk”). För information om hur Geomatikk hanterar personuppgifter enligt GDPR se paragraf 2.5 nedan.

I Geomatikks Kundportal kan följande tilläggstjänster beställas:

 1. Ledningsanvisning
 2. Projekteringsärenden
 3. Inmätning

För köp krävs att kunden (om det är en fysisk person) fyllt 18 år.

2.1 Priser

Vid var tid gällande priser framgår av beställningsformuläret i Kundportalen. Alla priser anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt. Vid beställning av privatperson tillkommer således 25 % mervärdesskatt.  Geomatikk reserverar sig för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck på webbplatsen samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller sig rätten att justera priset.

2.2 Betalning

Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningstid. Dröjsmålsränta enligt lag.

2.3 Produktanvändning

För villkor och riktlinjer för användande av beställda produkter se http://geokollen.se/riktlinjer

2.4 Fel och Reklamation

Frågeställaren ska omedelbart meddela Geomatikk om hen upptäcker fel eller brister i leveransen, så att Geomatikk kan undersöka situationen och eventuellt vidta åtgärder för att rätta till det. Om frågeställaren inte gör detta, förlorar hen rätten att senare kräva ersättning på grund av felet eller bristen. Anmälan om fel och reklamation ska ske skriftligen till ledningsanvisning@geomatikk.se.

2.5 Personuppgifter och GDPR

Geomatikk behandlar persondata i enlighet med GDPR och annan gällande lagstiftning. I samband med köpet godkänner kunden att vi lagrar och hanterar dina personuppgifter. Vi lagrar de uppgifter som är nödvändiga för att fullfölja avtalet gentemot dig och för att kunna bedriva vår verksamhet. Du har enligt GDPR rätt att få tillgång till den information som vi har registrerat om dig, samt begära att informationen ska rättas, begränsas eller tas bort.

Vi hänvisar även till vår Integritetspolicy som förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter besök: https://geomatikk.se/integritetspolicy/

2.6 Användarkonto

Frågeställaren är ansvarig för all användning av sitt användarkonto. Om någon obehörig får tillgång till frågeställarens inloggningsinformation kan den användas för att beställa tjänster eller produkter i frågeställarens namn. Det är därför viktigt att inloggningsinformationen förvaras säkert för att förhindra att den hamnar i orätta händer. Frågeställaren ansvarar för att den som använder frågeställarens användarkonto har fyllt 18 år.

Vid misstanke om obehörig tillgång till inloggningsinformationen är det viktigt att frågeställaren omedelbart ändrar inloggningsinformationen och säkerheten för användarprofilen.

För högsta säkerhet rekommenderas frågeställaren att aktivera tvåfaktorinloggningslösningen. Om tvåfaktorinloggning inte aktiveras är det starkt rekommenderat att använda ett säkert och unikt lösenord.

Om användningen av användarkontot strider mot gällande lagar, användarvillkoren eller andra accepterade villkor vid användning av Ledningsportalen, kan Geomatikk utan förvarning stänga av eller tillfälligt blockera användarkontot med omedelbar verkan. Samma gäller om Geomatikk har skälig grund att tro att sådan användning har ägt rum.

2.7 Ansvar

Geomatikk ansvarar enbart för skada som frågeställaren har lidit på grund av Geomatikks bristfälliga leverans av tjänster som Geomatikk skäligen kunnat förutse vid tiden för leverans. Under inga omständigheter ska Geomatikk ansvara för försäljnings- och produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada, oavsett om den indirekta skadan uppkommit för att begränsa en direkt skada.

2.8 Befrielsegrunder

Följande omständigheter ska anses utgöra befrielsegrunder om de hindrar avtalets fullgörande och part ska ej vara skyldig att vidtaga åtgärder för att undvika eller övervinna följderna härav:

Krig, strejk, uppror eller upplopp, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export- eller importrestriktioner, allmän varuknapphet, pandemi, knapphet på transportmedel, arbetskonflikt inklusive konflikt på den egna arbetsplatsen, inskränkningar ifråga om drivkraft, eldsvåda, fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakats av någon av nu angivna befrielsegrunder samt varje annan omständighet varöver part ej kunnat råda, samt att omständighetens inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses vid avtalets ingående.

2.9 Tvist och lagval

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska ske i enlighet med svensk lag och avgöras av svensk domstol.

3. Vid beställning av tilläggstjänster för Ledningsanvisning

När frågeställaren har registrerat sitt ärende på ledningskollen.se kommer Geomatikk automatiskt att skicka en bekräftelse på att ärendet har mottagits, med hänvisning till LK-nummer ett ordernummer som tilldelas förfrågan.

Geomatikk kommer att behandla ärendet under samma eller nästkommande arbetsdag. Geomatikk förbehåller sig rätten till längre behandlingstider under perioder med hög efterfrågan på tjänsten. Ärenden med grävstart långt fram i tiden kommer att behandlas senast fem (5) arbetsdagar före det önskad grävstart.

Vid behandling av ärendet kommer Geomatikk baserat på den nätinformation våra nätägare har i området att ge ett av följande svar:

 • Ingen infrastruktur i närheten: Inget Ledningsnät har identifierats inom Arbetsområdet.
 • Gräv enligt karta: Det finns Ledningsnät inom eller nära arbetsområdet enligt överlämnad dokumentation. Om du önskar utsättning av dessa kan du beställa detta.
 • Information: Det finns Ledningsnät nära arbetsområdet enligt överlämnad dokumentation.
 • Utsättning behövs: Det finns Ledningsnät inom eller nära arbetsområdet, och Geomatikk kommer att utföra utsättning innan arbetet kan påbörjas.

3.1 Tilläggstjänster

När ärendet handläggs kommer frågeställaren ha möjlighet att följa ärendet och beställa nedan tilläggstjänster i Geomatikks kundportal.

Expressutsättning
Om det krävs en fysisk utsättning av ledningarna sker detta i normalfallet efter fem arbetsdagar. För frågeställare som önskar snabbare utsättning (arbetsdag 1–4) erbjuds expressutsättning i Kundportalen mot en extra avgift, som debiteras frågeställaren. Geomatikk kommer att försöka leverera tjänsten enligt önskad leveranstidpunkt så långt det är praktiskt möjligt. Under perioder med hög aktivitet kan det vara utmanande att uppfylla detta önskemål. Vi försöker i sådana fall hitta en lösning som är acceptabel för båda parter. Det är därför viktigt att du beställer uppdrag i god tid i förväg.

Om arbetsområdet är stort eller om ledningsnätet är för omfattande eller för komplext kan Geomatikk göra en uppdelning av ärendet. I dessa fall erbjuds inte expressutsättning i Kundportalen, utan frågeställaren måste kontakta en handläggare på Geomatikk Nätservice för att genomföra en beställning.

Fysisk utsättning istället för ”Gräv enlig karta”
Vissa nätägare har valt att i första hand tillhandahålla kartor över sina ledningar och inte utföra en fysisk utsättning.  Försiktig grävning gäller då inom området. Frågeställaren kan beställa fysisk utsättning av dessa ledningar för att vara säkra på var ledningarna finns. Vissa nätägare har valt att endast tillhandahålla kartor över sin infrastruktur och inte stå för en utsättning av infrastrukturen. För dessa tillkommer en avgift för frågeställaren vid beställning av utsättning.

3.2 Beställning, ändring och avbeställning av tjänster

Ändringsavgift
Om frågeställaren vill flytta utsättningen till en annan tidpunkt än ”Önskat utsättningsdatum” kan en ändringsavgift debiteras frågeställaren enligt nedan.  En ändring kan få till följd att datumet hamnar inom expressperiod och vara förknippad med avgift för det.

 • Ändringar kan göras kostnadsfritt fram till 12:00 arbetsdagen innan ”Önskat utsättningsdatum”
 • Om ändring sker efter 12:00 arbetsdagen innan ”Önskat utsättningsdatum” tillkommer en ändringsavgift.

Avbokningsavgift
Om frågeställaren vill avboka utsättningen kan en avbokningsavgift debiteras frågeställaren enligt nedan.

 • Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till 12:00 på arbetsdagen innan ”Önskat utsättningsdatum”
 • Om avbokning sker efter 12:00 arbetsdagen innan ”Önskat utsättningsdatum” debiteras frågeställaren en avbokningsavgift.

4 Vid beställning av tilläggstjänster till projekteringsärenden

När frågeställaren har registrerat sitt projekteringsärende på ledningskollen.se kommer Geomatikk att skicka en bekräftelse på att ärendet har mottagits, med hänvisning till LK-nummer ett ordernummer som tilldelas förfrågan. Frågeställaren kommer därefter kunna följa sitt ärende och beställa tilläggstjänster i Kundportalen.

4.1 Tilläggstjänster

Leverans sker i PDF-format inom tio (10) arbetsdagar från registreringsdatum avgiftsfritt för frågeställaren. Önskar frågeställaren snabbare leverans eller leverans i vektorformat (DXF, SWG eller Shape) kan detta beställas som tilläggstjänst.

Observera att projekteringsunderlaget inte kan användas som underlag för att utföra markarbeten, då behöver frågeställaren beställa en ledningsanvisning.

4.2 Ångerrätt

Ångerrätt att avbeställa ett köp gäller i 48 timmar från beställningen förutsatt att leverans inte är utförd. Undantag från lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) gäller då köpet avser ett specialbeställt digitalt innehåll som inte levereras på något fysiskt medium.

Meddelande om att kund önskar nyttja sin ångerrätt enligt ovan ska skickas till: ledningsanvisning@geomatikk.se.