Allmänna köpevillkor 

 i Geomatikks Kundportal

1. Allmänt

För köp som sker i Geomatikks Kundportal ansvarar Geomatikk Sverige AB 556833-3297 (nedan ”Geomatikk”). För information om hur vi hanterar personuppgifter enligt GDPR se paragraf 9 nedan.

Dessa allmänna villkor gäller när kund beställt digitalt kartmaterial från Geomatikk. Avtal ska anses ingånget när Geomatikk bekräftat kundens beställning.

För köp krävs att kunden (om det är en fysisk person) fyllt 18 år.

2. Priser

Priser framgår av beställningsformuläret. Alla priser anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt. Vid beställning av privatperson tillkommer således 25 % mervärdesskatt.  Geomatikk reserverar sig för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck på webbplatsen samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller sig rätten att justera priset.

3. Betalning

Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningstid. Dröjsmålsränta enligt lag.

4.  Leverans

Leverans sker inom tio (10) dagar från registreringsdatum. Möjlighet att beställa expressleverans som tilläggstjänst finns, då sker leverans nästkommande arbetsdag.

5. Produktanvändning

För villkor och riktlinjer för användande av beställda produkter (ledningskartor) se http://geokollen.se/riktlinjer

6. Fel och Reklamation

Med fel avses att kunden inte kan använda tillhandahållet digitalt material i enlighet med beställningen/avtalet tex att fel koordinatsystem levererats. Om det föreligger fel ska kunden ta kontakt med Geomatikk och få en ny leverans. Kontakt tas skriftligen till ledningsanvisning@geomatikk.se.

Om kunden upptäcker dokumentationsfel så ska kunden ta kontakt direkt med nätägaren för att få det rättat.

7. Skadestånd

Om Geomatikk är skyldigt att utge skadestånd till Kunden på grund av fel skall skadestånd endast avse sådan skada som Geomatikk skäligen kunnat förutse vid tiden för leverans. Under inga omständigheter skall Geomatikk svara för försäljnings- och produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada, oavsett om den indirekta skadan uppkommit för att begränsa en direkt skada.

8. Ångerrätt

Ångerrätt/rätt att avbeställa ett köp gäller i 48 timmar från beställningen förutsatt att leverans inte är utförd. Vid expressleverans gäller ingen ångerrätt. Undantag från lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) gäller då köpet avser ett specialbeställt digitalt innehåll som inte levereras på något fysiskt medium.

Meddelande om att kund önskar nyttja sin ångerrätt enligt ovan skall skickas till: ledningsanvisningen@geomatikk.se.

9. Personuppgifter och GDPR

Geomatikk behandlar persondata i enlighet med GDPR. I samband med köpet godkänner kunden att vi lagrar och hanterar dina personuppgifter. Vi lagrar de uppgifter som är nödvändiga för att fullfölja avtalet gentemot dig och för att kunna bedriva vår verksamhet. Du har enligt GDPR rätt att få tillgång till den information som vi har registrerat om dig. Om de uppgifter som vi lagrar om dig är irrelevanta, felaktiga eller ofullständiga kan du begära att informationen ska rättas, begränsas eller tas bort, vilket vi gör i den mån det är möjligt enligt gällande lag (som t.ex. bokföringslagen).

10. Befrielsegrunder

Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder om de hindrar avtalets fullgörande och part skall ej vara skyldig att vidtaga åtgärder för att undvika eller övervinna följderna härav:

Krig, strejk, uppror eller upplopp, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export eller importrestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, arbetskonflikt inklusive konflikt på den egna arbetsplatsen, inskränkningar ifråga om drivkraft, eldsvåda, fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakats av någon av nu angivna befrielsegrunder samt varje annan omständighet varöver part ej kunnat råda; allt under förutsättning att part inte kunde råda över sådan omständighet, samt att omständighetens inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses vid avtalets ingående.

11. Tvist och lagval

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska ske i enlighet med svensk lag och avgöras av svensk domstol.