GeoSak - flexibelt system

 

GeoSak är en kraftfull och mångsidig plattform som kan anpassas och konfigureras efter kommunens specifika behov.

Grävtillstånd

GeoSak ger kommunen kontroll över hela processen för gräv. och schakttillstånd, från ansökan till kommunens handläggning, beslutsfattande och garantibesiktning.

  • Spårbarhet genom loggning av all relevant ärendeinformation, inklusive bilder och dokument.
  • Möjlighet att koppla samman olika tillstånd, såsom grävtillstånd och TA-planer, för en enhetlig hantering.

Markupplåtelser

Hantering av markupplåtelser, från polisens remissförfrågan till fakturering. Handlingar registreras i GeoSak med ytor, tider och kostnadsposter för fakturering.

  • Automatisk uppladdning av ansökningar från polisen, via e-post eller API, vilket minskar manuell hantering och ökar effektiviteten.
  • Ärendet kan kopplas till andra ärenden såsom TA-planer och grävtillstånd.

Trafikanordningsplaner (TA-planer)

I GeoSAK hanteras hela processen för TA-planer, från ansökan till handläggning, beslut och garantibesiktning. All information, inklusive bilder och dokument, loggas.

Tillstånd som grävtillstånd och markupplåtelse kan kopplas ihop, och flera TA-planer kan kopplas till ett schakttillstånd eller en markupplåtelse.

Lokala trafikföreskrifter (LTF)

I GeoSak kan kommunen effektivt skapa, hantera och leverera trafikföreskrifter till Transportstyrelsen och STFS (Svenska Trafikföreskriftersamlingen), vilket säkerställer att alla aktuella regler är uppdaterade och tillgängliga.

Arbetsorder för återställning

Vid klaranmälan av grävtillståndsärendet, så kan systemet skapa arbetsordrar och knyta dessa till en utförande entreprenör för återställning. Ger en tydlig överblick om vilka arbeten som är beställda och utförda.

Integration mot ekonomisystem

GeoSak erbjuder smidig integration eller filöverföring av fakturor till kommunens faktureringssystem för en sömlös hantering av ekonomiska transaktioner.

Delegering

För att kunna skicka in en plan eller ansökan för ett annat företag måste man först få delegerad behörighet från det aktuella företaget. Detta ger systemet möjlighet att hantera vem som faktiskt är ansvarig för arbetet och säkerställer att faktureringen skickas till rätt företag. Kommunen får bättre kontroll över att entreprenörer inte utför arbete utan att byggherren formellt har gett tillstånd. En byggherre som har delegerat till en entreprenör kommer också att ha tillgång till och översikt över planer och ansökningar som lämnats in på deras vägnar.

I fall där en entreprenör inte kan genomföra ett arbete har handläggaren i kommunen möjlighet att bjuda in en ny part till en ansökan. På så sätt kan en annan entreprenör formellt överta ärendet i GeoSak, avsluta arbetet och ärendet kan arkiveras.

Vill du veta mer?

Jonas-D

Kontakt:

Jonas Dyrbäck
Affärsansvarig
jonas.dyrback@geomatikk.se
+46 73 048 85 90